Sarjavriksha

Aus Yogawiki

Sarjavriksha (Sanskrit: सर्जवृक्ष sarja-vṛkṣa m.) Salbaum (Shala).


Siehe auch