Sarjavriksha

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Sarjavriksha (Sanskrit: सर्जवृक्ष sarjavṛkṣa m.) Salbaum (Shala).


Siehe auch