Sahasramshin

Aus Yogawiki

Sahasramshin (Sanskrit: सहस्रांशिन् sahasrāṃśin m., Nom. Sg. सहस्रांशी sahasrāṃśī) wörtl.: "der tausend (Sahasra) Teile (Amsha) hat"; Zahnbürstenbaum (Pilu).

Bilder zu Sahasramshin (Zahnbürstenbaum)

220px-Salvadora_persica_%28Peelu%29_W_IMG_6937.jpg

180px-Khabbar_%28Salvadora_oleoides%29%2C_Hodal_%28Faridabad%2C_Haryana%29_I_IMG_1194.jpg

Siehe auch