Phalamlaka

Aus Yogawiki

Phalamlaka (Sanskrit: फलाम्लक phalāmlaka n.) die Baumart Garcinia indica (Vrikshamla).


Siehe auch