Naishadhiya

Aus Yogawiki

Naishadhiya (Sanskrit: नैषधीय naiṣadhīya n.) wörtl.: "das was von Naishadha handelt"; ein anderer Name von Shri Harshas Kunstgedicht Naishadha Charita.


Siehe auch