Kusumaphala

Aus Yogawiki

Kusumaphala (Sanskrit: कुसुमफल kusuma-phala n.) wörtl.: "Blüten-Frucht" (Kusuma-Phala); Krotonölbaum (Jayapala).

Bilder zu Kusumaphala (Krotonölbaum)

450px-Croton_tiglium_01.JPG 360px-Croton_tiglium_06.JPG 330px-Croton_tiglium_-_Autumn_leaves.jpg

Siehe auch