Kshutkara

Aus Yogawiki

Kshutkara (Sanskrit: क्षुत्कर kṣut-kara adj.) das Niesen (Kshut) bewirkend (Kara). Der für das Niesen (Kshut) verantwortliche Vayu ist Krikara (vgl. Goraksha Shataka Version 2, Vers 36).


Siehe auch