Katvanga

Aus Yogawiki

Katvanga (Sanskrit: कट्वङ्ग kaṭvaṅga m. u. n.) Götterbaum (Aralu); die Frucht (n.) des Götterbaumes; Damoklesbaum (Shyonaka).

Katvanga im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.15) gilt Katvanga (Ailanthus altissima, Aralu) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Purishasangrahaniya.


Siehe auch