Goshringa

Aus Yogawiki

Goshringa (Sanskrit: गोशृङ्ग gośṛṅga m. u. n.) Kuhhorn (Go-Shringa); die Baumart Acacia nilotica (Varvura); Name eines Berges.


Siehe auch