Dhyamaka

Aus Yogawiki

Dhyamaka (Sanskrit: ध्यामक dhyāmaka n.) die Zitronengrasart Cymbopogon jwarancusa (Jvarankusha); die Grasart Palmarosa (Rohisha).


Siehe auch