Charmaranga

Aus Yogawiki

1. Charmaranga (Sanskrit: चर्मरङ्ग carmaraṅga m. Pl.) der Name eines Volkes.


2. Charmaranga (Sanskrit: चर्मरङ्गा carmaraṅgā f.) die Senna-Art Senna auriculata (Avartaki).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch