Bhishnaj = bhishaj

Aus Yogawiki

Bhishnaj = bhishaj (Sanskrit: भिष्णज् = भिषज् bhiṣṇaj = bhiṣaj ) heilen, erquicken.

Bhishnaj = bhishaj nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Bhishnaj = bhishaj: Bhishnaj = bhishaj, bhiṣṇaj = bhiṣaj, heilen, erquicken (A.).

Bhishnaj = bhishaj Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Bhishnaj = bhishaj auf Deutsch übersetzt bedeutet heilen, erquicken.

heilen Sanskrit

Deutsch heilen auf Sanskrit übersetzt ist Bhishnaj = bhishaj. Übersetzung Deutsch - Sanskrit heilen - Bhishnaj = bhishaj.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Bhishnaj = bhishaj

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Bhishnaj = bhishaj