Ahiphena

Aus Yogawiki

Ahiphena (Sanskrit: अहिफेन ahiphena m.) wörtl.: "Schlangen-Schaum" (Ahi-Phena); Opium.


Siehe auch