Ahimsa paramo dharmah

Aus Yogawiki

Ahimsā paramo dharmah(Sanskrit: अहिम्स ahimsa परमो paramo धर्म dharma) wörtl: "Gewaltlosigkeit ist die höchste Tugend"