Vishvasobhaga

Aus Yogawiki

Vishvasobhaga (Sanskrit: विश्वसोभग viśvasobhaga adj. ) allen Reichthum besitzend bringend.

Vishvasobhaga nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Vishvasobhaga: Vishvasobhaga, viśvasobhaga, adj., allen Reichthum (sobhaga) besitzend oder bringend.

Vishvasobhaga Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Vishvasobhaga auf Deutsch übersetzt bedeutet allen Reichthum besitzend bringend.

allen Reichthum besitzend bringend Sanskrit

Deutsch allen Reichthum besitzend bringend auf Sanskrit übersetzt ist Vishvasobhaga. Übersetzung Deutsch - Sanskrit allen Reichthum besitzend bringend - Vishvasobhaga.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Vishvasobhaga

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Vishvasobhaga