Varahika

Aus Yogawiki

Varahika (Sanskrit: वराहिका varāhikā f.) Juckbohne (Kapikachchhu); Schlafbeere (Withania somnifera, Ashvagandha).

Bilder zu Varahika (Schlafbeere)

420px-Ashvagandha.jpg 375px-Ashwagandha_%28Withania_somnifera%29.jpg 360px-Ashwagandha.jpg

330px-Withania_somnifera00.jpg 330px-WithaniaFruit.jpg 399px-Withania_somnifera_MHNT.BOT.2012.10.13.jpg

Siehe auch