Vanjulapriya

Aus Yogawiki

Vanjulapriya (Sanskrit: वञ्जुलप्रिय vañjula-priya m.) Rattanpalme (Vetasa).


Siehe auch