Vanjulapriya

Aus Yogawiki

Vanjulapriya (Sanskrit: वञ्जुलप्रिय vañjulapriya m.) Rattanpalme (Vetasa).


Siehe auch