Tejanahvaya

Aus Yogawiki

Tejanahvaya (Sanskrit: तेजनाह्वय tejanāhvaya m.) Munja-Gras (Munja).


Siehe auch