Svadukantaka

Aus Yogawiki

Svadukantaka (Sanskrit: स्वादुकण्टक svādukaṇṭaka m.) wörtl.: "Süß-Dorn" (Svadu-Kantaka); Hygrophila auriculata (Ikshuraka); Ramontchi (Vikankata).


Siehe auch