Spandanashakti

Aus Yogawiki

Spandanashakti (Sanskrit: Spandanashakti f.) die Kraft des Pulsierens; Lebenskraft