Sobhaga

Aus Yogawiki

Sobhaga (Sanskrit: सोभग sobhaga n. ) Glück, Glücksgut.

Sobhaga nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Sobhaga: Sobhaga, sobhaga, n., Glück, Glücksgut (von subhaga), im pl. gewöhnlich mit viśva.

Sobhaga Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Sobhaga auf Deutsch übersetzt bedeutet Glück, Glücksgut.

Glück Sanskrit

Deutsch Glück auf Sanskrit übersetzt ist Sobhaga. Übersetzung Deutsch - Sanskrit Glück - Sobhaga.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Sobhaga

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Sobhaga