Shvadamshtraka

Aus Yogawiki

Shvadamshtraka (Sanskrit: श्वदंष्ट्रक śvadaṁṣṭraka m.) Erd-Burzeldorn (Tribulus terrestris, Gokshura).


Siehe auch