Shravishtha

Aus Yogawiki

1. Shravishtha (Sanskrit: श्राविष्ठ śrāviṣṭha adj.) zum Mondhaus Shravishtha (s. u. 2.) in Beziehung stehend.


2. Shravishtha (Sanskrit: श्रविष्ठा śraviṣṭhā f.) Name des 23. Mondhauses (Nakshatra), das auch unter dem Namen Dhanishtha bekannt ist.