Shankhadravin

Aus Yogawiki

Shankhadravin (Sanskrit: शङ्खद्राविन् śaṅkhadrāvin m., Nom. Sg. शङ्खद्रावी śaṅkhadrāvī) Blasenampfer (Shatavedhin).


Siehe auch