Shanapushpika

Aus Yogawiki

Shanapushpika (Sanskrit: शणपुष्पिका śaṇapuṣpikā f.) wörtl.: "die Hanfblütige" (Shana-Pushpa); die Heilpflanze Crotalaria verrucosa (Shanapushpi).


Siehe auch