Savyaka

Aus Yogawiki

Savyaka (Sanskrit: सव्यक savyaka adj. u. n.) links, zur linken Seite gehörig; die linke Seite.


Siehe auch