Sambhritashva

Aus Yogawiki

Sambhritashva (Sanskrit: सम्भृताश्व sambhṛtāśva adj. ) zugerüstete Rosse habend.

Sambhritashva nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Sambhritashva: Sambhritashva, sambhṛtāśva, adj., zugerüstete (sambhṛta von bhṛ m. sam ) Rosse (aśva) habend.

Sambhritashva Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Sambhritashva auf Deutsch übersetzt bedeutet zugerüstete Rosse habend.

zugerüstete Rosse habend Sanskrit

Deutsch zugerüstete Rosse habend auf Sanskrit übersetzt ist Sambhritashva. Übersetzung Deutsch - Sanskrit zugerüstete Rosse habend - Sambhritashva.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Sambhritashva

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Sambhritashva