Ringani

Aus Yogawiki

Ringani (Sanskrit: रिङ्गणी riṅgaṇī f.) die Heilpflanze Ventilago madraspatana (Kaivartika); Kletterbohne (Mudgaparni).


Siehe auch