Raktamanjara

Aus Yogawiki

Raktamanjara (Sanskrit: रक्तमञ्जर raktamañjara m.) der Baum Barringtonia acutangula (Vidula).


Siehe auch