Rajakshavaka

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Rajakshavaka (Sanskrit: राजक्षवक rājakṣavaka m.) Schwarzer Senf (Rajasarshapa).

Rajakshavaka im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.9) gilt Rajakshavaka im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Brimhaniya.


Siehe auch