Rajakshavaka

Aus Yogawiki

Rajakshavaka (Sanskrit: राजक्षवक rāja-kṣavaka m.) Schwarzer Senf (Rajasarshapa).

Rajakshavaka im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.9) gilt Rajakshavaka im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Brimhaniya.


Siehe auch