Prakritidhara

Aus Yogawiki

Prakritidhara (Sanskrit: Prakritidharā f.) diejeniege, die die prakriti trägt und erhält.