Manavi

Aus Yogawiki

Manavi (Sanskrit: mānāvi f.) Gattin Manus