Kshuvaka

Aus Yogawiki

Kshuvaka (Sanskrit: क्षुवक kṣuvaka m.) Brauner Senf (Sarshapa).


Siehe auch