Ksharashreshtha

Aus Yogawiki

Ksharashreshtha (Sanskrit: क्षारश्रेष्ठ kṣāraśreṣṭha m. u. n.) der Malabar-Lackbaum (Kimshuka); eine Art Ätzkali (Kshara).


Siehe auch