Khasabija

Aus Yogawiki

Khasabija (Sanskrit: खसबीज khasabīja n.) Mohnsamen, der Samen (Bija) des Schlafmohns (Khaskhasa).


Siehe auch