Dhvankshanasika

Aus Yogawiki

Dhvankshanasika (Sanskrit: ध्वाङ्क्षनासिका dhvāṅkṣanāsikā f.) wörtl.: "die Krähennasige" (Dhvanksha-Nasa); die Heilpflanze Ardisia solanacea (Kakanasa).


Siehe auch