Dhulipushpika

Aus Yogawiki

Dhulipushpika (Sanskrit: धूलिपुष्पिका dhūlipuṣpikā f.) wörtl.: "Staub-Blüte" (Dhuli-Pushpa); die Schraubenbaumart Pandanus odorifer (Ketaki).


Siehe auch