Damshavadana

Aus Yogawiki

Damshavadana (Sanskrit: दंशवदन daṃśa-vadana m.) Reiher.


Siehe auch