Ishwararpana

Aus Yogawiki

Ishvararpana (Sanskrit: īśvarārpaṇa) Hingabe an Gott