Yukavasa

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Yukavasa (Sanskrit: यूकावास yūkāvāsa m.) "Läuse-Wohnsitz" (Yuka-Avasa); Khoi-Baum (Shakhota).


Siehe auch