Yukavasa

Aus Yogawiki

Yukavasa (Sanskrit: यूकावास yūkāvāsa m.) wörtl.: "Läuse-Wohnsitz" (Yuka-Avasa); Khoi-Baum (Shakhota).


Siehe auch