Vyaladamshtra

Aus Yogawiki

Vyaladamshtra (Sanskrit: व्यालदंष्ट्र vyāladaṁṣṭra m.) Erd-Burzeldorn (Tribulus terrestris, Gokshura).


Siehe auch