Vishanin

Aus Yogawiki

Vishanin (Sanskrit: विषाणिन् viṣāṇin adj. u. m., Nom. Sg. विषाणी viṣāṇī) gehörnt, mit Stoßzähnen (Vishana) versehen; Elefant; die Orchideenart Microstylis muscifera (Rishabhaka); Wassernuss (Shringata).


Siehe auch