Tvaksarabhedini

Aus Yogawiki

Tvaksarabhedini (Sanskrit: त्वक्सारभेदिनी tvaksārabhedinī f.) Rundkapselige Jute (Corchorus capsularis, Kshudrachunchu).


Siehe auch