Tarambuja

Aus Yogawiki

Tarambuja (Sanskrit: तरम्बुज tarambuja n.) Wassermelone (Kharbuja).


Siehe auch