Samdhyavandana

Aus Yogawiki

samdhyavandana (Sanskrit: samdhyāvandana n.) Morgen- und Abendgebet; Gottesdienst.