Sahasralingarcana

Aus Yogawiki

sahasralingarcana (Sanskrit: sahasralingārcana adj.) die 1000 lingas des Shiva verehrend.