Sadashivalinga

Aus Yogawiki

sadashivalinga (Sanskrit: sadāshivalinga n.) das Symbol des ewigen Shiva; vgl. linga