Prama

Aus Yogawiki

Prama (Sanskrit: pramā f.) Basis, Grundlage; Maß