Prakritidharma

Aus Yogawiki

Prakritidharma (Sanskrit: prakritidharma m.) die Ordnung der Welt.