Phalini

Aus Yogawiki

Phalini (Sanskrit: फलिनी phalinī f.) Schönfrucht (Priyangu); Helmbohne (Lablab purpureus, Nishpavi); Bezeichnung der Pflanze Agnishikha.

Bilder zu Phalini (Helmbohne)

450px-%EC%A0%9C%EB%B9%84%EC%BD%A9.JPG 375px-Lablab_purpureus_-_Gardenology.org-IMG_0625_bbg09.jpg 375px-Arya.komak.bulak_lor.2019.0.jpg 375px-Lablabpod.jpg 330px-Lablab_purpureus_fruits.jpg 330px-Walachya_shenga.JPG


Siehe auch