Pamsuka

Aus Yogawiki

1. Pamsuka (Sanskrit: पांसुक pāṃsuka m. Pl.) Staub, Sand.


2. Pamsuka (Sanskrit: पांसुका pāṃsukā f.) eine menstruierende Frau; die Schraubenbaumart Pandanus odorifer (Ketaki).

Bilder zu Pamsuka (Pandanus odorifer)

450px-Pandanu_odori_111025-19693_bml.JPG 399px-Keora_%28Hindi-_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%93%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE%29_%284871675206%29.jpg

330px-Screw_Pine_%28Pandanus_tectorius%29_2.jpg 413px-Kewda%28Pandanus_odoratissimus%29.jpeg 270px-Pandanu_odori_111025-19689_bml.JPG

Siehe auch