Pamsuka

Aus Yogawiki

1. Pamsuka (Sanskrit: पांसुक pāṃsuka m. Pl.) Staub, Sand.


2. Pamsuka (Sanskrit: पांसुका pāṃsukā f.) eine menstruierende Frau; die Schraubenbaumart Pandanus odorifer (Ketaki).


Siehe auch